زبان انگليسي زباني كاربردي و بين المللي است كه يادگيري آن براي همه مفيد مي باشد

دریافت جایزه بین المللی توسط محمد آسااديب حسامي دانشجوی کُرد اهل بوکان

 محمدآسا اديب حسامي دانشجوي دانشگاه علمي کاربردي همدان پس از 4 سال تحقيق توانست ،  سه دارو را شامل پمادهاي سوختگي به شماره 47510 / ميخچه و زگيل به شماره 49244 و جوش و لک صورت به شماره 49238 به نام خود به ثبت برساند. به گزارش مجله خبری افشاگران ؛  محمدآسا اديب حسامي با ساخت  پماد گیاهی برای درمان سوختگی  تحولی در ضمینه سوانح سوختگی ایجاد كرده است. ساخت پماد مزبور موفق به كسب مدال برنز جهان از فدراسیون بین المللی اختراعات آلمان در رشته دارو سازی شد.نامبرده در حال حاضر در شهر بوكان در زمینه فروش داروهای گیاهی فعالیت می كند.

نوشته شده توسط طه رجبي در ساعت 8:55 | لینک  | 

نمونه سوال زبان 3 نوبت اول


ردیف

سوالات امتحانی ماده درسی      زبان خارجه 3       دبیرستان امام خمینی (ره)              نوبت اول                 دی ماه 85

 

نام و نام خانوادگی :                             کلاس سوم :                        تاریخ امتحان :                  مدت امتحان :     

                                                                                                                                    صفحه : اول

بارم

 

                                                                            سوالات

 

A

دیکته : حروف افتاده کلمات ناقص زیر را کامل کنید سپس هر کلمه را در مقابل شماره مربوطه به طور کامل بنویسید.

 

   What we remember and the way we reca__l it are infl__enced by our intere__ts , way of thinking

                                                                   1                       2                            3

and  emo__ional feelings . Any soc__ety needs different servi__es and all jobs are imp__rt__ant

                 4                                       5                                       6                                           7

and us__ful.   So , din__er times were more rel__xed  without the pres__ure of TV .

             8            9                                        10                                11  

Children's e__ysight  improved in se__eral cases. Housevi__es were the big__est  group of

                       12                                  13                          14                             15

vie__ers.

      16

1. …………………. 2. ………………….. 3. ……………………. 4. ….................... 5……………..

 

6. …………………..7. …………………...8. ……………………..9. ……………….10……………

11……………………. 12. ……………………..

4

B

واژگان : کلمه ها را در جاهای خالی بنویسید: ( یک کلمه اضافی است )

 stick  - memory – painful – educate – realized – ashamed – choice – average – theaters

1. I cut my finger yesterday. It's very ………………… now.

 

2. You should not hurt little children . You should be ……………….. of yourself.

 

3. His name is very difficult. It doesn't …………………. In my mind.

 

4. Police ………………….. that the man was lying.

 

5. There are a lot of ………………….and cinemas in Tehran.

 

6. So, people have a wide ………………..

 

7. The ………………….. of three , seven and eight is six.

 

8. All over the world people want to …………………. their children.

4

C

با توجه به مفهوم جملات کلمه ی افتاده را حدس بزنید

1. A group of forty-four families were asked not to ………………… TV for one month.

2. When you use your arms they become strong. When you don't use them they become ….

3. We need people to take the ……………… away from our houses.

4. ………………. is the brain's ability to keep a record of past events.

5. Four of the families found that family life simply could not ………………… without TV.

6. The loss of large areas of memory occurs in some …………………and physical illnesses.

3

D

شكل صحيح كلمات داخل پرانتز را بنویسید.

1. Can you ……………….. how jet engines work ? ( explain )

2. I don't know the reasons for the ………………….. of different birds. ( migrate )

3. She gave me an ……………… answer . ( honest )

4. Does he ……………….. think he'll be able to solve the problem? ( real)

5. It is ……………… so we may have a nice day. ( sun )

6. Try to buy a ………………. dress for your little daughter . ( color )

3

E

کلمات در هم ریخته را بصورت جمله مرتب کنید.

1. wanted  - him  - to  - she -  wake  - up . ( ……………………………………………………….)

2. the answer  -  to  - find  - it  -  is   - easy  ? ( …………………………………………………)

 

2

F

با توجه به جمله داده شده جمله ناقص را کامل کنید.                                                                       صفحه دوم

1)   - When did he see Ali ?     - I don't know …………………………………………………..

 

2)       It   was   hard   to find    the road.

          ………….the road   ……….hard

2

G

تلفظ : الف )  کدام کلمه از نظر تلفظ S   یا  ES    آخر کلمه  با بقیه فرق دارد ؟

1.  schools   -    tapes     -    pens      -     foes   

2.  coughs    -   teaches   -   dishes    -     places

ب ) کدام کلمه از نظر تکیه صوتی یا محل قرار گرفتن علامت استرس ( ' ) با بقیه فرق دارد ؟

1.  about      -      believe      -     added      -    ago

2.  however   -    garden     -       mother     -   city

 

2

H

با توجه به تصاویر به سوالات پاسخ دهید .

1. What are the boys doing ?

 

 

 

 

 

 

2.  What has made Mary tired ?

 

 

 

2

I

دستور : پاسخ صحیح را انتخاب کنید.

1. " Did you pick up all the money ? "

    " Yes , I ………………….

    a. pick it up                  b. pick them up           c. picked it up               d. picked them up

 

2. His house is similar ……………… my house .   (  a. to     b.  in      c. from     d. at   )

 

3. The little man was responsible for …………………… the cups .

    a. break                        b. to break                   c. broke                         d. breaking

 

4. " When will he get up ? "      " I don't know when ……………………………….. "

    a. will he get up           b. he will get up          c. he got up                   d. he gets up

 

5. She ……………………. Her mother tomorrow afternoon.

    a. saw                           b. sees                         c. was seeing                 d. is going to see

 

6. Does your brother enjoy ……………………. ?

    a. to swim                     b. swimming              c. swims                        d. Swam

 

3

J

مکالمه : پاسخ سوالات مکالمه را پیدا کنید.( یک پاسخ اضافی است.)

 

1. What do the Iranians do in their free time?                  a. Yes , I do .                                                   (      )

 

2. Does Ali have math three times a week?                        b. No, there isn't.                                            (      )

 

3. What's your flight number?                                            c. It depends.They do different things .       (      )

 

4. Do you usually stay at home and relax?                         d. It opens at six.                                            (      )

 

5. Does your sister like sports ?                                           e. No, he has it twice a week.                         (      )

6. How often do you have biology?                                      f 368.                                                               (       )

7. Is there a good movie on channel 6?                               g. Yes, he is a doctor.                                     (      )

8. When is the bank open?                                                   h. four times a week.                                     (       )

                                                                                                i. No, she doesn't.                       

               

4

 

ادامه سوالات زبان خارجه 3     نام و نام خانوادگی :                                                    نوبت اول        صفحه سوم

 

K

درک مطلب کوتاه : با توجه به مفهوم جملات پاسخ صحیح را انتخاب کنید.

1. Some people are said to have a " photographic " memory, an ability to remember, in great details objects or scenes they have looked only briefly.          In line 2 what does the word they refer to?

a. memory                 b. details                 c. objects                 d. some people

 

2. It is very important to choose a good system of education and test it to see whether it is in fact suitable or not.       According to the above sentences we should :

a. choose any system of education                    b. test systems and choose the best one

c. continue our old system of education            c. not examine other systems at all

 

3. A recent research showed that the average person  spends three and a half  hours watching TV.

Housekeepers were the greatest group of TV fans.     According to the above sentences :

a. All women watch TV most of the time      b. Some women watch TV about three hours a day

c. The greatest group of TV fans are husbands      d. people spend an average of three and a half hours watching TV

 

4. Then what is the effect of TV on people's lives ? To find out an unusual experiment was done recently.    According to the above sentences why did scientists do an unusual  experiment?

a. to watch TV better                       b. to know about effects of TV on peopl's lives

c. to watch TV and see it's effects     d. to know about the effects of good films on peopl's lives.

 

4

L

متن زیر را بخوانید و به سوالات 1 و 2 پاسخ کامل دهید.           سپس درستی یا نادرستی جملات 3 و 4 را با نوشتن   TRUE یا  FALSE    مشخص نمایید.

            My children sometimes do something so crazy that I can only laugh. I have one son and one daughter. My girl is relatively well behaved. My son , on the other hand, is always making trouble.

One day, my wife returned from the market with two fish she had bought and she placed the fish on the kitchen table and went to fix salad in the kitchen , when she returned the fish was gone. My wife looked for the missing fish every where.

I helped her search the other rooms in the house, but fish was nowhere to be found. My wife went to the bathroom and found the fish in the water. My son did that. He said," Fish should be in water."

 

1. How many children does the writer have ?

2. Who is always making trouble?

 

3. (                 ) " Fish should be in water, " said the girl.

4. (                 )  My wife put the fish in the bathroom.

4

M

 Cloze Passage : برای هر جای خالی چهار پاسخ پیشنهاد شده است . پاسخ مناسب را انتخاب کنید.

Psychologists believe that ……1……. Does not take place at an even ……2…..  It is rapid                                          

at first then ………3………. .Thus most things are ………4……….. in the first hour or…5..

 

After they are learned.but less is forgotten after a week or …6…….

 

1.  a.  remembering              b. losing things        c. forgetting              d. overlearning

……………………………………………………………………………………………………..

2.  a. place                            b. plate                     c. brain                     d. pace

……………………………………………………………………………………………………..

3.  a. gets faster                    b. slows  down                  c. becomes easy          d. gets worse

……………………………………………………………………………………………………..

4.  a. forgotten                     b. learned                           c. remembered             d. lost

……………………………………………………………………………………………………..

5.  a. day                              b. week                              c. month                       d. year

……………………………………………………………………………………………………..

6. a. therefore                     b. so                                    c. too                            d. thus

3

 

GOOD LUCK                                    TAHA   RAJABI                                                  2007-01-13

40

 

نوشته شده توسط طه رجبي در ساعت 16:8 | لینک  | 

نمونه سوال زبان 2 نوبت اول


ردیف

سوالات امتحانی ماده درسی      زبان خارجه 2       دبیرستان امام خمینی (ره)              نوبت اول                 دی ماه 85

 

نام و نام خانوادگی :                        کلاس دوم :                      تاریخ امتحان : 23/10/85      مدت امتحان :  70دقیقه

                                                                                                                                صفحه : اول

بارم

 

سوالات

 

A

دیکته : حروف افتاده کلمات ناقص زیر را کامل کنید سپس هر کلمه را در مقابل شماره مربوطه به طور کامل بنویسید.

Each time she did it ri__ht , the man gave her a sli__e of banana. That was her re__ard . In 1959 a Rus__ian  spaceship went aro__nd the moon. The other side of the moon has more h__les. It has fewer fl__t places.   The b_ildings are small in this city. There's even a golden co__ch. His book sho__ed people what a ter__ible thing was going on. He ate three bo__ls of watery soup.

 

1.                        2.                         3.                          4.                       5.                        6.

 

7.                        8.                         9.                          10.                      11.                     12.

3

B

واژگان : کلمه ها را در جاهای خالی بنویسید: ( یک کلمه اضافی است )

          ground  -  feel  -  pulling  -  sail  -  long  -  both  -  keep  -  hurt  - apart

1.The table is fifty centimeters ………………..

2. She is taking the clock ……………………..

3. My uncle works in a mine under the ……………………

4. I have two brothers . ………………of them are students .

5. Small boats …………………. On canals about a foot wide.

6. The girl is pushing the box. But the boy is …………………. It.

7. Touch my head and you'll ………………….. how hot it is.

8. Jack …………………his thumb when he was playing with a hammer.

 

4

C

با توجه به مفهوم جملات کلمه ی افتاده را حدس بزنید

1. He ……………….alot of money by writing books.

2. Tom is absent . Jack is absent . They are ……………..ill today.

 

2

D

کلمات در هم ریخته را بصورت جمله مرتب کنید.

1. his  -  to  -  brother   - stay   -  he  -  with   -  likes .

 

2. plays   -  Iran  -   who   -   football   -   is   -   from   -   the boy .

 

2

E

با توجه به جمله داده شده جمله ناقص را کامل کنید.( در شماره 2 از ضمیر موصولی مناسب استفاده کنید.)

1. He didn't see any boys .

    He ………….no………

 

2. This is a man . He works here.                                       

    This is the …………………..

 

2

F

با توجه به تصاویر و کلمات داده شده به سوالات پاسخ دهید .

1. What is it ?

 

 

 

 

 

 

2. Which animal is wild?

 

 

 

 

2

 

ادامه ی سوالات زبان خارجه 2         نام و نام خانوادگی  :                                      نوبت اول 85      صفحه : 2

 

G

تلفظ: از چهار کلمه یک کلمه از نظر تلفظ با بقیه فرق دارد زیر آن خط بکشید.

1. few   -    Tuesday    -    use    -    you 

 

2. both    -     road      -     toe     -     house

 

1

H

دستور : پاسخ صحیح را انتخاب کنید.

1. He ……………….his book before we met him.

    a. finish             b. finished            c. has finished            d. had finished

 

2. She won't do anything. She ………….do nothing.

    a. will                b. would                c. wanted to                d. should

 

3. Is this his sister's book? Yes, it's ……………..

    a. his                 b. hers                    c. theirs                       d. ours

 

4. She decided ……………… the room.

    a. clean             b. cleaned               c. to clean                   d. cleaning

 

 

2

I

واژگان : پاسخ صحیح را انتخاب کنید.

 

1. A lot of tiny light bulbs make the city …………………..

     a. warm               b. happy                  c. glow                   d. hard

 

2. Please give me that ………………… of gold.

     a. jar                    b. bar                       c. loaf                    d. packet

 

3. The little child is not fat . He is ……………….

    a. old                    b. young                   c. dirty                  d. thin

 

4. My brother is in the navy. He is a …………………

    a. sailor                b. farmer                  c. teacher             d. dentist

 

2

J

مکالمه : پاسخ سوالات مکالمه را پیدا کنید.( یک پاسخ اضافی است.)

 

 

1. How much are these glasses?                                     a. We listen to tapes.           (         )

 

2. Can I help you?                                                           b. They go very fast.             (         )

 

3. Would you mind opening the box?                            c. 5500 tomans.                    (        )

 

4. What will you do in a language lab?                         d. It is 50 cm.                         (        )

 

5. How wide is the table?                                                e. All right.                            (         )

 

6. How do cars go on highways?                                    f. Yes, I'm a teacher.             (         )

 

                                                                                          g. Yes, I need a watch.           (        )

 

 

 

 

 

3

 

ادامه ی سوالات زبان خارجه 2         نام و نام خانوادگی  :                                      نوبت اول 85      صفحه : 3

 

K

درک مطلب کوتاه: با توجه به مفهوم جملات پاسخ صحیح را انتخاب کنید.

 

1. After reading " Oliver Twist " : People made laws so that children wouldn't have to work so hard.

So people who read " Oliver Twist " ………………………………………………………

 

a. went to help him              b. gave him food and money

c. felt that Oliver was not a n English boy         d. tried to change the life of poor children

 

2. The toy town is made of little models. According to this sentence  in the toy town every ting is …………………………………….

a. of the usual size            b. smaller than the usual size      

c. made of big models      d. smaller than your thumb

 

3. The man learned that some monkeys don't work puzzles only to get food. They do the puzzles

For the …………………………………

a. money                  b. fun of it                     c. bananas                       d. coconuts

 

3

L

متن زیر را بخوانید و به سوالات 1 و 2 پاسخ کامل دهید.           سپس درستی یا نادرستی جملات 3 و 4 را با نوشتن   TRUE یا  FALSE    مشخص نمایید.

 

              It was afternoon. John saw a lot of people in the street. They were looking at something in the sky. It was a spaceship. John went closer. He was very surprised.

It was really a spaceship, but not like the ones he had seen before.                                John said," It's a UFO." They called the police. But police came late. Nothing was in the sky.

 

1. What was in the sky when John saw people?

 

2. What did John say?

 

3. (                       ) John saw an American spaceship.

 

4. (                       ) When police came the spaceship was still in the sky.

 

4

 

********************************************************************************

 

 

GOOD LUCK                         TAHA  RAJABI                                             2007-01-13

30

 

نوشته شده توسط طه رجبي در ساعت 16:5 | لینک  | 

خودتان بنويسيد و بعد ذخيره كنيد
نوشته شده توسط طه رجبي در ساعت 9:56 | لینک  | 

لطفا به ادامه مطلب مراجعه فرماييد
ادامه مطلب
نوشته شده توسط طه رجبي در ساعت 9:54 | لینک  | 

آدرس هاي مفيد جهت تمرين آنلاين زبان

http://a4esl.org/q/j/

http://delicious.com/iesmariana_ip

http://www.isabelperez.com/

آمار به روز جهان( خيلي جالب)

http://www.isabelperez.com/

نوشته شده توسط طه رجبي در ساعت 9:49 | لینک  | 

Catching a cold

cure (n,v)- something that makes you well after being sick 
literally (adv)- really, actually, exactly 
virus (n)- very, very small --- that causes sickness 
to get rid of (v)- to stop, to throw away 
congestion (n)- stopped up (when your nose is congested you can't breathe) 
miserable (adj)- very terrible feeling 
fever (n)- heat in your head and body 
remedy- (n) cure, something that makes you well 
liquid (n)- wet and runny like water, milk 
to get over (v)- to finish 

Many people catch a cold in the springtime and/ or fall. It makes us wonder... if scientists can send a man to the moon, why can't they find a cure for the common cold. The answer is easy. There are literally hundreds of kinds cold viruses out there. You never know which one you will get, so there isn't a cure for each one.

When a virus attacks your body, your body works hard to get rid of it. Blood rushes to your nose and brings congestion with it. You feel terrible because you can't breathe well, but your body is actually "eating" the virus. Your temperature rises and you get a fever, but the heat of your body is killing the virus. You also have a runny nose to stop the virus from getting to your cells. You may feel miserable, but actually your wonderful body is doing everything it can to kill the cold.

Different people have different remedies for colds. In the United States and some other countries, for example, people might eat chicken soup to feel better. Some people take hot baths and drink warm liquids. Other people take medicines to stop the fever, congestion, and runny nose.

There is one interesting thing to note- some scientists say taking medicines when you have a cold is actually bad for you. The virus stays in you longer because your body doesn't have a way to fight it and kill it. Bodies can do an amazing job on their own. There is a joke, however, on taking medicine when you have a cold. It goes like this:

If takes about 1 week to get over a cold if you don't take medicine, but only 7 days to get over a cold if you take medicine.

Check Your Understanding

True or False

1. There is a cure for the common cold.

 True
 False

2. There are 22 different cold viruses in the world.

 True
 False

3. Heat in your body kills viruses.

 True
 False

4. Congestion means your head feels hot.

 True
 False

5. Some people eat chicken soup to feel better when they have a cold.

 True
 False

6. Scientists always think taking medicine is good when you have a cold.

 True
 False

7. Bodies work hard to try to get rid of viruses.

 True
 False

                           

نوشته شده توسط طه رجبي در ساعت 14:12 | لینک  | 

Hi My Dear Students

I wish You have a good time here

Enjoy your time

نوشته شده توسط طه رجبي در ساعت 21:36 | لینک  | 

روشهای فراگیری لغات

به خاطر سپردن لغتهای یک زبان خارجی می تواند یکی از بخشهای خسته کننده در فراگیری زبان باشد. خوشبختانه روشهای مختلفی برای سرعت بخشیدن و نیز لذت بخش کردن آن وجود دارد که در ادامه به آن می پردازیم:

 

کارتهای نمایش (Flash cards)

استفاده از کارتهای نمایش سریعترین روش برای مرور لغاتی است که نیاز به تکرار دارند. این روش بسیار مؤثر و در عین حال کم هزینه است.

روش کار بدین صورت است که یک دسته کارت مقوایی، در اندازه‌ای که در جیب جا شوند، تهیه می‌کنید، در یک روی آن لغت انگلیسی را می‌نویسید و در سمت دیگر کارت معنی آن را به فارسی وارد می‌کنید. همانطور که کارتها را مرور می‌کنید، لغتها را به دو دسته تقسیم می‌کنید: آنهایی که معنی آن را فوراً به خاطر می‌آورید و آنهایی که به راحتی نمی‌توانید معنی آن را به خاطر آورید. به مرور لغتهایی که هنوز به آنها تسلط پیدا نکرده‌اید آنقدر ادامه می‌دهید تا اینکه مطمئن شوید آنها را بخوبی یاد گرفته‌اید.

 

دفتر لغت

سعی کنید حتماً یک دفتر لغت مناسب تهیه کنید و هر موقع که به لغت جدیدی برخوردید آن را در دفترتان یادداشت کنید. فقط به نوشتن لغت و معنی آن اکتفا نکنید. بعضی از مواردی که می‌توانید در دفترتان ثبت کنید عبارتند از: توضیح انگلیسی معنی لغت، مترادف ها، متضادها، تصاویر، جملات نمونه (به انگلیسی)، علائم فونتیک، نوع کلمه (اسم، فعل و ...)، نکات گرامری (قابل شمارش، غیرقابل شمارش و ...)، کلمات هم خانواده و ....

کارهای جالبتری هم می توانید انجام دهید: مثلاً می‌توانید خودتان با لغت جدید یک جمله بسازید و یادداشت کنید. و یا صفحاتی را به موضوعات خاصی اختصاص دهید؛ مثلاً حیوانات، رنگها و شکلها، پول، مسافرت، غذاها و میوه ها و ....

 

تصویر سازی ذهنی

در این روش شما یک لغت انگلیسی را با یک لغت فارسی که تلفظ یا املای مشابهی دارد، به نحوی مرتبط می کنید که الزاماً از لحاظ معنایی با هم ارتباطی ندارند. بعنوان مثال اگر شما برای اولین بار به لغت tongue (تانگ: به معنی زبان) برخوردید، متوجه می‌شوید که تلفظ آن شبیه تانک در فارسی است. بنابراین می‌توانید در ذهنتان مجسم کنید که بجای زبان، یک تانک از دهان کسی در حال خارج شدن است!

مثال دوم: فرض کنید شما به لغت در valorous به معنی شجاع بر می‌خورید. در این حال می‌توانید در ذهن خود چنین مجسم کنید که در کنار دریا ایستاده‌اید و مشغول تماشای وال‌ها هستید. والها یکی یکی به سطح آب می‌آیند ولی به محض اینکه شما را می‌بینند می‌ترسند و فرار می‌کنند، تا اینکه یک وال روس (یک وال از کشور روسیه) به سطح آب می‌آید و بجای اینکه از شما فرار کند، به سمت شما می‌آید. شما با خود می‌گویید: وال روس، شجاع است! (مثال دوم از rezalotfian.blogfa.com)

این تکنیک به شما کمک می‌کند تا هر چه بهتر معانی لغات را بخاطر بسپارید. همچنین گفته می‌شود که هر‌چقدر تصویر ساخته شده عجیب‌تر باشد، به خاطر آوردن آن هم آسانتر خواهد بود.

 

تکرار، تکرار و تکرار!

مطالعات نشان می‌دهند که احتمال فراگیری لغاتی که بیش از 8 بار به هنگام مطالعه متنهای مختلف دیده می‌شوند، بسیار بیشتر از لغاتی است که کمتر تکرار شده‌اند. همچنین زبان‌شناسان به اتفاق معتقدند که تکرار لغات با صدای بلند به از بر کردن آنها کمک زیادی می‌کند. بنابراین گاهی همین تکرار کردن ساده حافظه شما را برای بخاطر سپردن لغات دشوار یاری می‌کند. در ضمن توصیه می‌شود که جمله کاملی را که لغت مورد نظر را در خود دارد، از بر کنید و یا چند بار با صدای بلند تکرار نمایید.

 

مطالعه آزاد

شما می‌توانید دایره لغات خود را با مطالعه آزاد افزایش دهید، اگر چه بسیاری از زبان‌شناسان ادعا می‌کنند که در ابتدا باید بین 3000 تا 5000 لغت و هم خانواده‌های آنها را فرا بگیریم تا این توانایی را پیدا کنیم که معنی دقیق لغات را با توجه به متن آن پیدا کنیم. پس تا آنجا که می‌توانید وقت آزاد خود را برای مطالعه متن‌های انگلیسی (داستانهای کوتاه، اخبار و مقالات و ...) اختصاص دهید. وقتی به لغت جدیدی بر می‌خورید، ابتدا سعی کنید معنی آن را از روی بقیه متن حدس بزنید و سپس با مراجعه به دیکشنری معنی دقیق آن را پیدا کنید.

 

طبقه‌بندی لغات

با طبقه‌بندی کردن لغات، بخاطر سپردن آنها راحت‌تر می‌شود. به مثال زیر توجه کنید:
 

VEGETABLES

Celery  کرفس

Cauliflower  گل کلم

Pea  نخود

Onion  پیاز

Carrot  هویج

FRUIT

Pear  گلابی

Peach  هلو

Apple  سیب

Cherry  گیلاس

Melon  خربزه

شما همچنین می‌توانید لغاتی را که از لحاظ دستوری، ریشه‌ای، معنایی و ... با هم مرتبط هستند، یکجا یاد بگیرید:

child بچه, childhood بچگی, childish بچگانه, childless بی‌بچه (بی‌اولاد)

 

و سخن آخر اینکه هیچ کدام از روشهای فراگیری لغات کامل نیستند و هر کدام نقاط ضعف و قوت خاص خود را دارند. بهترین راه این است که این روشها را با هم تلفیق کنید.

منبع: www.zabanamoozan.com

نوشته شده توسط طه رجبي در ساعت 21:27 | لینک  | 

The Loan

Two friends, Sam and Mike, were riding on a bus. Suddenly the bus stopped and bandits got on. The bandits began robbing the passengers. They were taking the passengers’ jewelry and watches. They were taking all their money, too. Sam opened his wallet and took out twenty dollars. He gave the twenty dollars to Mike. “Why are you giving me this money?” Mike asked. “Last week I didn’t have any money, and you loaned me twenty dollars, remember?” sam said. “Yes, I remember,” Mike said. “I’m paying you back,” Sam said.

نوشته شده توسط طه رجبي در ساعت 21:21 | لینک  | 


گفتگو با خدا


THE INTERVIEW WITH GOD


I dreamed I had an interview with God.

“So you would like to interview me?” God asked.

“If you have the time” I said.

God smiled. “My time is eternity.”
“What questions do you have in mind for me?”

“What surprises you most about humankind?”

God answered...
“That they get bored with childhood,
they rush to grow up, and then
long to be children again.”

“That they lose their health to make money...
and then lose their money to restore their health.”

“That by thinking anxiously about the future,
they forget the present,
such that they live in neither
the present nor the future.”

"That they live as if they will never die,
and die as though they had never lived.”

God’s hand took mine
and we were silent for a while.

And then I asked...
“As a parent, what are some of life’s lessons
you want your children to learn?”

“To learn they cannot make anyone
love them. All they can do
is let themselves be loved.”

“To learn that it is not good
to compare themselves to others.”

“To learn to forgive
by practicing forgiveness.”

“To learn that it only takes a few seconds
to open profound wounds in those they love,
and it can take many years to heal them.”

“To learn that a rich person
is not one who has the most,
but is one who needs the least.”

“To learn that there are people
who love them dearly,
but simply have not yet learned
how to express or show their feelings.”

“To learn that two people can
look at the same thing
and see it differently.”

“To learn that it is not enough that they
forgive one another, but they must also forgive themselves.”

"Thank you for your time," I said humbly.

"Is there anything else
you would like your children to know?"

God smiled and said,
“Just know that I am here... always.”


در رویاهایم دیدم که با خدا گفت و گو می کنم. خدا پرسید:پس تو می خواهی با من گفت و گو کنی؟من در پاسخش گفتم:اگر وقت دارید.خدا خندید و گفت: وقت من بی نهایت است.
در ذهنت چیست که می خواهی از من بپرسی؟پرسیدم:چه چیز بشر, شما را سخت متعجب می سازد؟خدا پاسخ داد:کودکی شان.اینکه آنها از کودکی شان خسته می شوند،عجله دارند که بزرگ شوند. و بعد دوباره پس از مدت ها ، آرزو می کنند که کودک باشند ... اینکه آنها سلامتی خود را از دست می دهند تا پول به دست آورند و بعد پولشان را از دست می دهند تا دوباره سلامتی خود را به دست آورند.اینکه با اضطراب به آینده می نگرند و حال را فراموش کرده اند و بنا بر این نه در حال زندگی می کنند و نه در آینده.
اینکه که آنها به گونه ای زندگی می کنند که گوئی هرگز نمی میرند و به گونه ای می میرند که گوئی هرگز زندگی نکرده اند.دستهای خدا دستانم را گرفت برای مدتی سکوت کردیم و من دوباره پرسیدم به عنوان یک پدر می خواهی کدام درس های زندگی را فرزندانت بیاموزند؟ او گفت: بیاموزند که آنها نمی توانند کسی را وادار کنند که عاشقشان باشد ، همه کاری که می توانند انجام دهند این است که اجازه دهند خودشان دوست داشته باشند.
بیاموزند که درست نیست خودشان را با دیگران مقایسه کنند ،بیاموزند که فقط چند ثانیه طول می کشد تا زخم های عمیقی در دل آنان که دوستشان داریم ایجاد کنیم اما سالها طول می کشد تا آن زخم ها را التیام بخشیم.بیاموزند ثروتمند کسی نیست که بیشترین ها را دارد ، بلکه کسی است که به کمترین ها نیاز دارد.بیاموزند که آدمهایی هستند که آنها را دوست دارند فقط نمی دانند که چگونه احساساتشان را نشان دهند، بیاموزند که دو نفر می توانند با هم به یک نقطه نگاه کنند و آن را متفاوت ببینند.
بیاموزند که کافی نیست فقط آنها دیگران را ببخشند،بلکه آنها باید خود را نیز ببخشند.من با خضوع گفتم:از شما به خاطر این گفت و گو متشکرم آیا چیز دیگری هست که دوست دارید فرزندانتان بدانند؟ خداوند لبخند زد و گفت : فقط اینکه بدانند من اینجا هستم،همیشه
.

رابیندرانات تاگور
نوشته شده توسط طه رجبي در ساعت 21:18 | لینک  | 

http://www.farsidic.com/
نوشته شده توسط طه رجبي در ساعت 21:13 | لینک  | 

آموزش نوشتن آدرس به انگليسي

کوچه :Alley بلوار : Blvd طبقه : Floor شماره پلاک : No

واحد:Unite بعد از: after شرقی:east غربي:West

میدان: Sq بزرگراه: Free Way خیابان بزرگ : Ave خیابان: St

شمالی :north جنوبی: south چهار راه: Cross ساختمان : Bldg

قبل از: before جاده: Rd

نمونه یک آدرس کامل پستی در زیر آورده شده .سعی شده بیشتر لغات در این آدرس استفاده شود، تا شما دوست عزیز با رعایت قوائد نوشتن آدرس بتوانید نشانی دقیق پستی خود را قید نمائید.

برای مثال:
تهرانپارس- خیابان حجر بن عدی- بعد از
چهار راه تیر انداز- خیابان 160 غربی-
پلاک 12 – واحد5
Unit 5, No 12, West 160 St, after Tirandaz Cross ,Hojr ebne oday Ave, Tehran Pars

در بیشتر سایت ها نام کشور ،شهر ،شهرستان و کد پستی را در قیلدهای جداگانه باید بنویسید .در صورت نبودن این فیلدها این اطلاعات را به آدرس خود اضافه کنید
نوشته شده توسط طه رجبي در ساعت 21:13 | لینک  | 

MONEY MONEY MONEY

Money can buy a bed, but not sleep
Money can buy a book, but not brain
Money can buy a food, but not appetite
Money can buy a medicine, but not health
Money can buy a house, but not home
Money can buy an amusement, but not happiness
Money can buy cosmetic, but not beauty
Money can buy a servant, but not friend
Money can buy a people, but not acceptance
Money can buy goods,but not peace
Money can buy a status,but not nobility
Money can buy a position, but not greatness
Money can buy a service, but not loyalty
Money can buy a power,but not authority
Money can buy a man, but not God
نوشته شده توسط طه رجبي در ساعت 21:10 | لینک  |